باسمه تعالی

 

اساسنامه صندوق بیمه عمر خانواده حضرت قمر بنی هاشم(ع)

 

با عنایت حضرت حق واستعانت از مقام شامخ نبی اکرم ( ص) هیئت مو سس صندوق بیمه عمر خانواده با شرح عملکردی که در ذیل به صورت مبسوط آمده است از مورّخه 2/11/87 شروع به فعّالیّت نموده ومهم ترین و تنها  هدف خود را همیاری اعضا به منظور گره گشایی مشکلات مالی  در هنگام فوت هر یک از اعضا میداند وهر گونه عملکرد اضافی به شرط تصویب در مجمع عمومی با  دوسوم  آرا به اجرا گذاشته خواهد شد .

1. بنا بر فوریت تاسیس صندوق از تاریخ شروع فعالیت صندوق یعنی 23/11/1387 برای مدت یکسال هیات رئیسه موقت عهده دار انجام وظایف تکلیفی خواهد بود.که عبارتند از رئیس صندوق آقای.............................حسابدارآقای....................بازرس.....................وعضو علی البدل ...............پس از یکسال مجمع عمومی تشکیل و انتخابات برگزار خواهد گردید.

 2.صندوق فقط حقّ عضو گیری اهالی روستای خمس و فامیل درجه یک آنها به شرط اقامت در استان قزوین  را دارد .

3. مبلغ حقّ السهم عضویّت برای هر نفر به میزان 25000 تومان سالیانه و هم پس از هر حادثه میباشد.

4. حدّاکثر اعضا  40 سرپرست خانواده ویا  تا 160 نفر عضو خواهد بود .

5. تعداد اعضا بیمه شده توسّط هر فرد سر پرست  به غیر از خود و فقط افراد تحت تکفل وی میباشد .

6. هیات رئیسه موقت موظف است که به محض  تکمیل ظرفیّت و پس از یکسال فعالیت  اوّلین مجمع عمومی را برگزار کرده و عناوین  حقوقی خود را که شامل رئیس صندوق و حسابدار و صندوق دار و نفر علی البدل را با آرای  مطلق اعضا انتخاب  نماید .

7. رئیس صندوق موظف به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک های دولتی ویا صندوق های معتبرکشور بوده  وکلّیه عملیات مالی از طریق بانک مر بوطه انجام شود .

8. کلیه اسناد صندوق با امضای فرد رئیس صندوق و حساب دار معتبر خواهد بود .

9. حداقل میزان مبلغ تقدیمی صندوق به سرپرست عضو و( تعداد عضویت 160نفر) به میزان 2.000.000 تومان خواهد بود  وافزایش مبلغ به شرط تصویب 3/2 اعضاء در مجمع خواهد بود.

10.اعضا در هنگام عضویت ضمن تکمیل فرمت مربوطه مشخصات اعضای خانواده خود را که مایل به استفاده از بیمه عمر صندوق خانواده می باشند را دقیقا ذکر کرده و کارت بیمه دریافت نمایند.

11.مزایای صندوق فقط به اعضای ثبت شده در صندوق تعلق خواهد گرفت . وبه هیچ وجه قابل انتقال به غیر نیست.

12.مبلغ تعهدی صندوق باید قبل از روزسوم فوت عضو به صورت کامل نقدی وبه صورت چک به فرد سرپرست عضو و یا فرد معرفی شده از سوی سرپرست که نامش در اسناد رسمی صندوق ثبت شده با شد تقدیم گردد و رسید گرفته شده در اسناد ثبت گردد.

13.کلیه عملیات این صندوق خیرخواهانه و بلا عوض بوده وتنها 1درصد هزینه خدمات و مخارج کسر خواهد شد.

14.به میزان 3 در صد مبلغ از طرف هیات مدیره صندوق صرف انجام تشریفات تسلیت و شامل تاج گل و پلاکارد از طرف اعضا خواهد شد و فاکتورهای مربوطه در سوابق فعالیت صندوق بایگانی می گردد.

15.هیات مدیره موظف است پس از بروز حادثه فوت اعضاء بلافاصله تشکیل جلسه داده و وظایف محوله خود را تا قبل از روز سوم انجام دهد.

16. هیات مدیره موظف است در هر سال مالی یک با گزارش بیلان کاری بدهد.

17. هیات مدیره موظف است درصورت در خواست یک سوم اعضا مجمع عمومی فوق العاده حداقل با 3/2اعضاء تشکیل و مسایل  مطروحه را بررسی و پاسخ دهد.در صورت عدم اقناع اعضائ تا یکماه هیت مدیره موظف به تشکیل جلسه و انتخاب هیت مدیره جدید نماید.

18. هیات مدیره موظف است درصورت در خواست بازرس وتعداد 5 نفر از  اعضا مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل و مسایل  مطروحه را بررسی و پاسخ دهد.(با توجه به بند 17)

19.برای عضویت اعضا هیچ گونه محدودیت سنی وجود ندارد.

20.مبلغ تعهدی صندوق به هر سرپرست خانواده فقط سالی دو با ر خواهد بود.

21.عضویت هر فرد یک بار قابل قبول بوده و عضو شدن  تکراری هیچ حق اضافه ایی را برای وی ایجاد نخواهد کرد.

22.در صورت خالی شدن موجودی حساب صندوق، هیت مدیره موظف است حداکثر تا 3ماه نسبت  به تکمیل موجودی حساب اقدام نماید.چنانچه فردی در این فاصله اقدام به تکمیل حق السهم  خود ننماید خود بخود عضویت وی باطل و به هیچ وجه حق استفاده از مزایای صندوق را نخواهد داشت.

23.پس از تکمیل ظرفیت 160 نفر عضو، عضوگیری نخواهد شد مگر با تصویب مجمع عمومی.

24.چون صندوق خیرخواهانه بوده در صورت انصراف اعضاء مبلغ واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید.

25.در صورت بروز حادثه همزمان یعنی تا 3 روز پشت سر هم مبلغ موجودی صندوق عجالتا علی السویه تقسیم شده تا در فاصله 3 ماه مهلت ترمیم، موجودی صندوق تکمیل و الباقی تعهد صندوق به اعضاء تقدیم گردد.

26.صندوق فقط طرف حساب وجوابگوی فرد سرپرست و یا جایگزین معرفی شده از طرف وی خواهد بود و هیچ گونه عملیات مالی با اعضاء دیگر نخواهد داشت.

27.هرگونه تصمیم برای گسترش شرح فعالیت های صندوق و یا عملیات فوق برنامه و یا تعطیلی صندوق منوط به تشکیل مجمع عمومی و کسب دو سوم مطلق آرای اعضاء می باشد.

28.سرپرست خانواده می تواند نیابتا از طرف اعضا خانواده در مجمع شرکت کرده واعلام رای نماید.

29.طول مدت دوره فعالیت هر دوره هیات مدیره 2 سال بوده و این دوره با رای مجمع فقط می تواند تا یک بار تمدید شود.

30.در صورت ورود مبالغی از قبیل نذورات و یا جایزه قرعه کشی حساب بانکی و یا کمک های خاص وغیره  مبالغ مذکور در حساب وارد شده وفقط خرج تنها هدف صندوق خواهد شد.

31.جدول میزان حق السهم هر فرد و مبالغ تعهدی صندوق160 نفره

 

ردیف

پرداخت بیمه گذار

میزان بیمه قابل پرداخت به خسارت دیده

مبلغ جبران کسری صندوق توسط هر عضو

1

25000تومان

000/000/2تومان

12500تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 سرپرست فرد جایگزین خود را با پرکردن  فرم رسمی صندوق در هنگام عضویت معرفی خواهد کرد (.بدیهی است فرد جایگزین باید دارای سن بالای 18 سال وبالغ ورشید باشد)

/ 0 نظر / 27 بازدید