اسامی سال های دوازده گانه ترکی

ترکی لرین ایل آدلاری

سال ترکی                        معادل فارسی

1_سیچان ئیلی                   سال موش

2_اینح ئیلی                       سال گاو

3_بارس ئیلی                     سال پلنگ

4_دوشان ئیلی                   سال خرگوش

5_لوی ئیلی                       سال نهنگ

6_ئیلان ئیلی                     سال مار

7_آت ئیلی                        سال اسب

8_قویون ئیلی                    سال گوسفند

9_پیچی ئیلی                   سال میمون

10_تویوخ ئیلی                  سال مرغ

11_ایت ئیلی                    سال سگ

12_دوئوز ئیلی                  سال خوک

اسامی روزهای ترکی

روزهای ترکی                معادل فارسی

۱ـ یلی گونی                شنبه

۲ـ سوت گونی              یکشنبه

۳ـ دوز گونی                 دوشنبه

۴ـ آرا گونی                  سه شنبه

۵ ـ اوت گونی               چهارشنبه

۶ ـ سو گونی               پنج شنبه

۷ ـآینی گونی              جمعه

   

اعداد ریاضی ترکی و عملیات اصلی ریاضی

 

عدد ترکی              معادل فارسی

 صیفر                         صفر

 بیر                             یک

 ایکی                         دو

اوچ                           سه

دؤرت                       چهار

بش                        پنج

آلتی                       شش

یدی                       هفت

سکیز                    هشت

دوکوز                      نه

اون                        ده

اون بیر                  یازده

اون ایکی              دوازده

اون اوچ                سیزده

اون دؤرت             چهارده

اون بش              پانزده

اون آلتی             شانزده

اون یدی             هفده

اون سکیز           هجده

اون دوکوز           نوزده

ایرمی               بیست

اوتوز                 سی

گیخ                  چهل

الی                 پنجاه

آتمیش            شصت

یتمیش           هفتاد

سکسن         هشتاد

دوخسان         نود

یوز                صد

 

 

عملیات ریاضی ترکی          معادل فارسی

 

آرتی                                بعلاوه یا جمع

اکسی                              تفریق

چارپی                              ضرب

بؤلو                                 تقسیم

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید