خلخالیها
آشنایی با مناطق, آداب و رسوم خلخال و آذربایجان
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: حمداله زاده - دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۸

باسمه تعالی

 

اساسنامه صندوق بیمه عمر خانواده حضرت قمر بنی هاشم(ع)

 

با عنایت حضرت حق واستعانت از مقام شامخ نبی اکرم ( ص) هیئت مو سس صندوق بیمه عمر خانواده با شرح عملکردی که در ذیل به صورت مبسوط آمده است از مورّخه 2/11/87 شروع به فعّالیّت نموده ومهم ترین و تنها  هدف خود را همیاری اعضا به منظور گره گشایی مشکلات مالی  در هنگام فوت هر یک از اعضا میداند وهر گونه عملکرد اضافی به شرط تصویب در مجمع عمومی با  دوسوم  آرا به اجرا گذاشته خواهد شد .

1. بنا بر فوریت تاسیس صندوق از تاریخ شروع فعالیت صندوق یعنی 23/11/1387 برای مدت یکسال هیات رئیسه موقت عهده دار انجام وظایف تکلیفی خواهد بود.که عبارتند از رئیس صندوق آقای.............................حسابدارآقای....................بازرس.....................وعضو علی البدل ...............پس از یکسال مجمع عمومی تشکیل و انتخابات برگزار خواهد گردید.

 2.صندوق فقط حقّ عضو گیری اهالی روستای خمس و فامیل درجه یک آنها به شرط اقامت در استان قزوین  را دارد .

3. مبلغ حقّ السهم عضویّت برای هر نفر به میزان 25000 تومان سالیانه و هم پس از هر حادثه میباشد.

4. حدّاکثر اعضا  40 سرپرست خانواده ویا  تا 160 نفر عضو خواهد بود .

5. تعداد اعضا بیمه شده توسّط هر فرد سر پرست  به غیر از خود و فقط افراد تحت تکفل وی میباشد .

6. هیات رئیسه موقت موظف است که به محض  تکمیل ظرفیّت و پس از یکسال فعالیت  اوّلین مجمع عمومی را برگزار کرده و عناوین  حقوقی خود را که شامل رئیس صندوق و حسابدار و صندوق دار و نفر علی البدل را با آرای  مطلق اعضا انتخاب  نماید .

7. رئیس صندوق موظف به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک های دولتی ویا صندوق های معتبرکشور بوده  وکلّیه عملیات مالی از طریق بانک مر بوطه انجام شود .

8. کلیه اسناد صندوق با امضای فرد رئیس صندوق و حساب دار معتبر خواهد بود .

9. حداقل میزان مبلغ تقدیمی صندوق به سرپرست عضو و( تعداد عضویت 160نفر) به میزان 2.000.000 تومان خواهد بود  وافزایش مبلغ به شرط تصویب 3/2 اعضاء در مجمع خواهد بود.

10.اعضا در هنگام عضویت ضمن تکمیل فرمت مربوطه مشخصات اعضای خانواده خود را که مایل به استفاده از بیمه عمر صندوق خانواده می باشند را دقیقا ذکر کرده و کارت بیمه دریافت نمایند.

11.مزایای صندوق فقط به اعضای ثبت شده در صندوق تعلق خواهد گرفت . وبه هیچ وجه قابل انتقال به غیر نیست.

12.مبلغ تعهدی صندوق باید قبل از روزسوم فوت عضو به صورت کامل نقدی وبه صورت چک به فرد سرپرست عضو و یا فرد معرفی شده از سوی سرپرست که نامش در اسناد رسمی صندوق ثبت شده با شد تقدیم گردد و رسید گرفته شده در اسناد ثبت گردد.

13.کلیه عملیات این صندوق خیرخواهانه و بلا عوض بوده وتنها 1درصد هزینه خدمات و مخارج کسر خواهد شد.

14.به میزان 3 در صد مبلغ از طرف هیات مدیره صندوق صرف انجام تشریفات تسلیت و شامل تاج گل و پلاکارد از طرف اعضا خواهد شد و فاکتورهای مربوطه در سوابق فعالیت صندوق بایگانی می گردد.

15.هیات مدیره موظف است پس از بروز حادثه فوت اعضاء بلافاصله تشکیل جلسه داده و وظایف محوله خود را تا قبل از روز سوم انجام دهد.

16. هیات مدیره موظف است در هر سال مالی یک با گزارش بیلان کاری بدهد.

17. هیات مدیره موظف است درصورت در خواست یک سوم اعضا مجمع عمومی فوق العاده حداقل با 3/2اعضاء تشکیل و مسایل  مطروحه را بررسی و پاسخ دهد.در صورت عدم اقناع اعضائ تا یکماه هیت مدیره موظف به تشکیل جلسه و انتخاب هیت مدیره جدید نماید.

18. هیات مدیره موظف است درصورت در خواست بازرس وتعداد 5 نفر از  اعضا مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل و مسایل  مطروحه را بررسی و پاسخ دهد.(با توجه به بند 17)

19.برای عضویت اعضا هیچ گونه محدودیت سنی وجود ندارد.

20.مبلغ تعهدی صندوق به هر سرپرست خانواده فقط سالی دو با ر خواهد بود.

21.عضویت هر فرد یک بار قابل قبول بوده و عضو شدن  تکراری هیچ حق اضافه ایی را برای وی ایجاد نخواهد کرد.

22.در صورت خالی شدن موجودی حساب صندوق، هیت مدیره موظف است حداکثر تا 3ماه نسبت  به تکمیل موجودی حساب اقدام نماید.چنانچه فردی در این فاصله اقدام به تکمیل حق السهم  خود ننماید خود بخود عضویت وی باطل و به هیچ وجه حق استفاده از مزایای صندوق را نخواهد داشت.

23.پس از تکمیل ظرفیت 160 نفر عضو، عضوگیری نخواهد شد مگر با تصویب مجمع عمومی.

24.چون صندوق خیرخواهانه بوده در صورت انصراف اعضاء مبلغ واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید.

25.در صورت بروز حادثه همزمان یعنی تا 3 روز پشت سر هم مبلغ موجودی صندوق عجالتا علی السویه تقسیم شده تا در فاصله 3 ماه مهلت ترمیم، موجودی صندوق تکمیل و الباقی تعهد صندوق به اعضاء تقدیم گردد.

26.صندوق فقط طرف حساب وجوابگوی فرد سرپرست و یا جایگزین معرفی شده از طرف وی خواهد بود و هیچ گونه عملیات مالی با اعضاء دیگر نخواهد داشت.

27.هرگونه تصمیم برای گسترش شرح فعالیت های صندوق و یا عملیات فوق برنامه و یا تعطیلی صندوق منوط به تشکیل مجمع عمومی و کسب دو سوم مطلق آرای اعضاء می باشد.

28.سرپرست خانواده می تواند نیابتا از طرف اعضا خانواده در مجمع شرکت کرده واعلام رای نماید.

29.طول مدت دوره فعالیت هر دوره هیات مدیره 2 سال بوده و این دوره با رای مجمع فقط می تواند تا یک بار تمدید شود.

30.در صورت ورود مبالغی از قبیل نذورات و یا جایزه قرعه کشی حساب بانکی و یا کمک های خاص وغیره  مبالغ مذکور در حساب وارد شده وفقط خرج تنها هدف صندوق خواهد شد.

31.جدول میزان حق السهم هر فرد و مبالغ تعهدی صندوق160 نفره

 

ردیف

پرداخت بیمه گذار

میزان بیمه قابل پرداخت به خسارت دیده

مبلغ جبران کسری صندوق توسط هر عضو

1

25000تومان

000/000/2تومان

12500تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 سرپرست فرد جایگزین خود را با پرکردن  فرم رسمی صندوق در هنگام عضویت معرفی خواهد کرد (.بدیهی است فرد جایگزین باید دارای سن بالای 18 سال وبالغ ورشید باشد)

33.هیات مدیره صندوق در پذیرش درخواست عضویت افراد مختار می باشد وابطال عضویت با در خواست کتبی و یا عدم پرداخت حق السهم در فرصت سه ماهه به صورت خود به خود خواهد بود.

34.میزان مبالغ تعهدی در صورت انصراف اعضاء به نسبت میزان تعداد اعضای منصرف کاهش خواهد یافت.

35.کلیه تعهدات صندوق در مقابل اعضاء از زمان تکمیل پرداخت تمام مبلغ حق بیمه عضو مربوطه خواهد بود.

36.شرط استفاده از مزایای بیمه داشتن حداقل 6  ماه سابقه عضویت می باشد.

37.در سال های آینده به پیشنهاد هیات مدیره و به شرط تصویب دو سوم اعضاء مبلغ پرداختی بیمه گزار  می تواند کاهش یافته و یا میزان تعهد صندوق افزایش یابد.

38.در صورت تعطیلی صندوق با تصویب مجمع ،کلیه دارائی صندوق صرف امور خیریه خواهد گردید.

39.بازرس حق دسترسی بلاشرط به کلیه اسناد و مدارک اداری ومالی صندوق را در هر زمان دارد وهیت مدیره صندوق موظف به همکاری کامل با وی

 می باشند.

40. شورای داوری : مرجع رسیدگی در مورد تمام دعاوی که  راجع به این صندوق بیمه  یا راجع به  اجرای آن ممکن است اقامه شود وبه صورت روشن و واضح در اساسنامه قید نشده و یا مورد توافق طرفین نباشد شورای داوری صندوق می باشد که ، گزارش رئیس صندوق و یا شکایت شاکی مطرح و رای نسبی اعضاء به شرط حضور دو سوم ملاک عمل خواهد بود.

41.در صورت پرداخت حق بیمه در نیمه دوم سال مالی فقط پنجاه در صد تعهد پرداخت خواهد گردید.

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

          هیات قمر بنی هاشم

      خلخالی های مقیم قزوین

                                                               مورخه24/11/1387

 برادر گرانقدر جناب آقای ........................................

 

 این هیات تصمیم به برگزاری مراسم سوگواری اربعین سالار شهیدان حضرت ابا عبداله الحسین (ع)در مورخه 27/11/87 از ساعت 30/19 عصر در منزل آقای  جعفر قهرمانی                  واقع در قزوین به نشانی   غیاث آباد خیابان مفتح کوچه پگاه پلاک 16 برگزار  نماید .لذا از حضرت عالی که از زمره شیعیان آن امام جلیل الشان وبزرگوار می باشید دعوت

 می گردد تا در مراسم فوق شرکت نمائید.پس از مراسم به صرف شام پذیزایی خواهید شد.حضور به موقع شما با عث رونق این مجلس خواهد بود.

                                                                      

                                                                   رئیس هیات امناء

 

باسمه تعالی

           

مدیریت محترم صندوق بیمه عمر خانواده حضرت قمر بنی هاشم (ع)

اینجانب                                     با توجه به مفاد اساسنامه این صندوق که توسط اینجانب مطالعه شده و مورد قبولم می باشد درخواست عضویت در آن صندوق را دارم و خود را در مقابل همه قوانین ،شرایط ومصوبات مجمع عمومی صندوق متعهد و مسئول می دانم .

 

 

 

ردیف

نام    نام خانوادگی

نسبت

نام پدر

کد ملی

آدرس وشماره تلفن

ملاحظات

1

 

سرپرست

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجانب                                 با توجه به بند 32 اساسنامه  مبنی بر معرفی  فرد جایگزین سرپرست در هنگام فوت سرپرست ،آقای /خانم 

را به عنوان فرد جایگزین سرپرست به صندوق معرفی می نمایم و بدینوسیله به وی وکالت تام و بلا شرط می دهم که در صورت فوت اینجانب تعهدات صندوق به اینجانب را دریافت نماید .وصندوق هیچ مسئولیتی در مقابل مبلغ مذکور پس از تقدیم وجه به وی نخواهد داشت 

 

                                                                           نام   نام خانوادگی                      امضاء       تاریخ                       اثر انگشت

 

 

 

 

با عضویت                               آقای /خانم                                    به عنوان سرپرست وبا تعداد                   نفر افراد تحت تکفل پس از پرداخت کامل کل مبلغ بیمه خود و اعضای خانواده به میزان                                           ریال موافقت می گردد.

 

                                                                  رئیس صندوق

                                                                  تاریخ و امضاء 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی افراد متقاضی ثبت نام در صندوق بیمه عمر حضرت قمر بنی هاشم (ع)

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعدادتحت تکفل

شماره تلفن منزل

شماره تلفن همراه

پرداختی(علی الحساب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :